Job & Career

บริษัท เอส.ที. ฟิลเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครท่านที่สนใจในงานด้านต่างๆดังที่เราเปิดรับสมัคร

ENGINEER

No. 4 Position

Qualification

 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.
 • วุฒิ ปวส.-ปวช. เครื่องกล หรือ สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม AUTOCAD , SOLID WORK ได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้

Account

No. 3 Position

Qualification

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช. หรือ ปวส. สาขาบัญชี
 • ขยัน ใฝ่เรียนรู้

วิธีการสมัครทางไปรษณีย์

 • Download ใบสมัครงาน และแบบสอบถามเพิ่มเติมได้จากด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ( ต้องกรอกข้อมูลด้วยลายมือเท่านั้น)
 • จัดทำเอกสารแนะนำตัวเอง Resume / CV ตามรูปแบบมาตรฐานสากลนิยม พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 1ใบ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน
 • จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอส.ที.ฟิลเตอร์ จำกัด เลขที่ 6/3 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

วิธีการสมัครทาง Email

 • Download ใบสมัครงาน และแบบสอบถามเพิ่มเติมได้จากด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ต้องกรอกข้อมูลด้วยลายมือเท่านั้น)
 • กรณีไม่พบชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการให้ระบุเป็นอื่นๆ หรือตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครใน E-mail อีกครั้ง
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์จากนั้น เปลี่ยนชื่อ File เป็นชื่อผู้สมัคร โดยให้คงสภาพเป็น .pdf
 • จากนั้นให้ท่านส่ง File PDF พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานตามสากลนิยมไปยัง E-mail ของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : ใบสมัครงาน เปิดด้วย Program Acrobat Reader

เราดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว บริษัทฯ จึงมีนโยบายดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และ สังคม เพื่อให้เพื่อนพนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขกับชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

ประกันสุขภาพ

บริษัทมีนโยบายดูแลพนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาลของพนักงาน เมื่อเจ็บป่วยตามความเหมาะสม อาทิเช่น

 • สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม
 • สถานพยาบาลภายนอกที่บริษัทกำหนด
 • การตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงาน เป็นต้น

ประกันสังคม

เพื่อสร้างหลักประกัน และความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่เพื่อน พนักงานในกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ฯลฯ (ตามเงื่อนไขกองทุน) ที่มิใช่สาเหตุเนื่องมาจากการทำงาน